[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / meta / about ]

/fa/ - Fashion

Порадьте барбершоп у Львові.
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: I8o4ct7.png (606.1 KB, 808x568) ImgOps

 No.1

Чи полюбляєте ви кепки й осіб в них?

 No.2

File: Screenshot_20220129-202549….jpg (250.94 KB, 1080x806) ImgOps


 No.3

File: d688a7b4b2cf65cb1057308020….jpg (13.72 KB, 236x236) ImgOps

>>1
Бейсболки не подобаються, а от тракери полюбляю.

 No.4

File: a55c92cecde6f3c8ae8182611c….jpg (11.85 KB, 403x312) ImgOps

Osib navrjad, a kepky — tak, bo majutj nepohanyj zaxyst, nasampered do okular, kotri lehko zamotcyty snjihom, doctcom i hivnom. Tcy umovno, na nyx zrutcnjice sraty, anjig v zvytcnomu holovnomu uborji.

Nadaju perevazji sjirym i koloru hivna, bo pryxovujutj brud, v tomu tcyslji hivna. Tcorna i podibni ne pidxodjatj, bo stajutj pomitnymy bili pljamy vid pota i spermy.

Otcevydno, kagu pro zvytcni tverdi kepky, a ne hipstersjke lajno, de nemaje vyhyna, korotka i ne vytrymuje vahy nakladenoho hivna.

 No.5

File: DSC03954.jpg (410.37 KB, 1600x1200) ImgOps

>>4
> nasampered do okular
Лінзи не пробував?

> Tcy umovno, na nyx zrutcnjice sraty, anjig v zvytcnomu holovnomu uborji.

Не знаю як звичний, а капелюхи дуже добре від лайна згори хистять.

 No.6

File: panama-c-konoplei-dvuctor….jpeg (91.32 KB, 1000x1000) ImgOps

>>5
Probuvav, zabohato moroky. A buty pryvablyvym djivkam — ne duge moje.

> Не знаю як звичний, а капелюхи дуже добре від лайна згори хистять.


Ja pro te, jakctco vykorystovuvaty jak unitaz, qeq. I tut vony tak sobi.

Ale jakctco pro zahalom, to vony za objemom biljce i sklasty nemoglyvo, koly kepku duge lehko. V tsjomu planji panamky krasce zaxodjatj.

 No.7

>>6
>A buty pryvablyvym djivkam — ne duge moje

Якщо ті фото з соцмереж твої — то ти доволі симпатичний.

>panamky krasce zaxodjatj.

Ну так, панама — це як компактний капелюх.

 No.8

>>7
>Якщо ті фото з соцмереж твої — то ти доволі симпатичний.

Na meregu zazvytcaj vykladajutj najkrasce, no abo ctcosj, vid tcoho sam ne bljuvaty jmec. No i davno ne robyv sjvitlyny, tomu umovno tcerez ti g 5 rokiv lehko, osoblyvo koly 20+, nabraty puza i mordoju ne vyjty.

 No.9

>>8
>osoblyvo koly 20+, nabraty puza
Пузо наче набирають у 30+, та й то не факт.

>mordoju ne vyjty.

Кажу ж — вийшов. Даремно себе накрутив.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / meta / about ]